REVISIE EN MACHINEFABRIEK VERKAIK B.V.
Industrieterrein pand 6 - 7 Roerdamseweg 370 A - 2629 HG Del - Telefoonnr.: 015 - 256 00 58
Mobiel tel.nr.: 06 - 51 50 59 84 revisie@verkaikdel.nl
PRIVACY VERKLARING
PRIVACY VERKLARING 21-05-2018 V1
Revisie en Machinefabriek Verkaik b.v. hecht veel
waarde aan de bescherming van uw persoonsgege-
vens. In dit privacy beleid willen we heldere en trans-
parante informae geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgege-
vens. Revisie en Machinefabriek Verkaik b.v. houdt
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstem-
ming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt
blij tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als
wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maat-
regelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere
parjen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze
respecteren.
Als Revisie en Machinefabriek Verkaik b.v. zijn wij ver-
antwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-
gegevens. Indien u na het doornemen van ons priva-
cybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover
of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
onderstaande contactgegevens:
Revisie en Machinefabriek Verkaik b.v.
Industrieterrein pand 6 - 7, Roerdamseweg 370 A,
2629 HG Del
Telefoon: 015 - 256 00 58
Mobiel tel.nr.: 06 - 51 50 59 84
revisie@verkaikdel.nl
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Revisie en
Machinefabriek Verkaik b.v. verwerkt ten behoeve
van de volgende doeleinden:
- Het aangaan van overeenkomsten
- Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de
volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres / website-adres
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons gee, kunnen wij aan der-
de parjen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde parj voor
- Salarisadministrae
- Google Analycs
Google Analycs
Revisie en Machinefabriek Verkaik b.v. maakt gebruik
van Google Analycs om bij te houden hoe gebruikers
de websitegebruiken van Revisie en Machinefabriek
Verkaik b.v. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informae wordt, met inbegrip
van het adres van uw computer (IP-adres), overge-
bracht naar en door Google opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van
Google voor meer informae.
Google gebruikt deze informae om bij te houden hoe
onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
Website aan Revisie en Machinefabriek Verkaik b.v. te
kunnen maken.
Google kan deze informae aan derden ver-
schaen indien Google hiertoe weelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de infor-
mae namens Google verwerken. Revisie en Ma-
chinefabriek Verkaik b.v. hee hier geen invloed op.
Revisie en Machinefabriek Verkaik b.v. hee
Google geen toestemming gegeven om via
www.verkaik-motorenrevisiedel.nl. verkregen Ana-
lycs-informae te gebruiken voor andere Google-
diensten.
REVISIE EN MACHINEFABRIEK VERKAIK B.V.
Industrieterrein pand 6 - 7 Roerdamseweg 370 A - 2629 HG Del - Telefoonnr.: 015 - 256 00 58
Mobiel tel.nr.: 06 - 51 50 59 84 revisie@verkaikdel.nl
PRIVACY VERKLARING
PRIVACY VERKLARING 21-05-2018 V1
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere
parjen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze parjen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om
de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarbor-
gen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens
niet aan andere parjen verstrekken, tenzij dit wet-
telijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hier-
van is dat de polie in het kader van een onderzoek
(persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan
ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kun-
nen wij persoonsgegevens delen met derden indien u
ons hier schrielijk toestemming voor gee.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan parjen
welke gevesgd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van
minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schrielijke toestemming is gegeven door
de ouder, verzorger of weelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Revisie en Machinefabriek Verkaik b.v. bewaart per-
soonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond
van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmage verwerking.
Rechten omtrent uw gegevens
U hee recht op inzage, reccae of verwijdering
van de persoonsgegevens welke we van u hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door
ons of door een van onze verwerkers. Ook hee u het
recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of direct aan een andere parj
indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen
om u te legimeren voordat wij gehoor kunnen ge-
ven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van
uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met
ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit
dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U hee het recht een klacht in te dienen bij de Auto-
riteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog
vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met
ons op.
Revisie en Machinefabriek Verkaik b.v.
Industrieterrein pand 6 - 7,
Roerdamseweg 370 A,
2629 HG Del
Telefoonne.: 015 - 256 00 58
Mobiel tel.nr.: 06 - 51 50 59 84
revisie@verkaikdel.nl